Regulamin sklepu

z dnia

Regulamin Sklepu Internetowego

www.spawalniczy-sklep.pl

 

Informacje ogólne

§1

1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:

a) Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę i dostępny pod dresem www.spawalniczy sklep.pl , sprzedający produkty znajdujące się w swojej ofercie za pośrednictwem Internetu, e-mail: sklep@insta-serwis.pl , telefon: 94 345 89 19

b) Sprzedawca – prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: „Insta-Serwis Sawczuk Spółka Jawna z siedzibą w Koszalinie ul. Lechicka 51c, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Koszalinie IX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000207316 , NIP 6692366854, REGON 331439952.

c) Czas realizacji zamówienia – czas, w jakim Sklep skompletuje zamówienie i doręczy towar Klientowi, na adres wskazany przez niego;

2. Sprzedawca  prowadzi punkt odbioru osobistego w lokalu sklepu w Koszalinie, ul. Lechicka 51c, 75-842 Koszalin.

3. Sprzedawca oświadcza, że towary oferowane przez niego w sprzedaży są pozbawione wad prawnych i fizycznych i jako takie zostaną dostarczone do Klienta. W  przypadku istnienia wad fizycznych pojedynczych produktów ( np.  uszkodzone opakowanie ) są one dokładnie opisane w karcie tychże produktów.

4. Jeżeli gwarancja towaru sprzedawanego przez Sprzedawcę  wykracza poza ustawowe uprawnienia  z tytułu rękojmi, to informacja o tym umieszczona jest w karcie produktu.

5. Sklep umożliwia Klientom:

a) składanie zamówień  dotyczących towarów  dostępnych w ramach działalności Sklepu i zawierania  umów kupna/sprzedaży  towarów na odległość,

b) uzyskanie  informacji o towarach dostępnych w Sklepie.

6. Sklep przyjmuje  zamówienia  poprzez wskazaną w § 2ust. 1  stronę internetową

 

Zamówienia – przyjmowanie i realizacja

§2

1.Sklep prowadzi sprzedaż towarów z branży spawalniczej i pokrewnych za pośrednictwem sieci Internet.

Informacje na temat towarów Sklep zamieszcza na stronie www.spawalniczy-sklep.pl

2. Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez strony internetowe www. spawalniczy-sklep.pl

3. Klient, składając zamówienie, zawiera umowę sprzedaży zamawianych towarów ze Sklepem.

4. W zamówieniu Klient dokonuje: wyboru zamawianych towarów, oznaczenia sposobu dostawy oraz

adresu dostawy i adresu na jaki ma być wystawiona faktura (mogą to być różne adresy), wyboru sposobu

płatności.

5. Zamówienie zostanie zrealizowane w ciągu 3 dni pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie

lub u dostawców Sklepu. Rozpoczęcie realizacji zamówienia rozpoczyna się po zakończeniu procedury

składania  zamówienia przez Klienta.

W przypadku niedostępności towarów objętych zamówieniem lub jego części Klient jest informowany o

terminie realizacji zamówienia i propozycji co do sposobu realizacji zamówienia (częściowa realizacja

lub anulowanie całości zamówienia).

6. Ceną wiążącą i ostateczną produktu jest cena podana na stronach Sklepu w chwili składania zamówienia

przez Klienta. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia przedstawiana jest na stronie Sklepu,

po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy zamówienia i formy płatności. W chwili zawierania

umowy Sprzedawca obowiązany jest poinformować Klienta o łączne cenie do zapłaty, z

wyszczególnieniem jej składników, w tym m. in. kosztów wysyłki lub dodatkowych dopłat, przy czym na

dodatkową  opłatę  Sprzedawca obowiązany jest uzyskać wyraźną zgodę Klienta.

Wszystkie ceny podane na stronach internetowych Sklepu podawane są w złotych polskich i są cenami

zawierającymi  podatek VAT.

7. Do każdego zamówienia dołączany jest dowód zakupu. Dowód zakupu wystawiany jest w chwili, gdy wszystkie zamówione przez Klienta towary są skompletowane i gotowe do wysyłki i jest wysyłany wraz z

przesyłką.

8. Klient może dokonywać zmiany w zamówieniu do momentu jego zrealizowania (czyli do momentu przekazania do wysłania). Klient może również wycofać złożone zamówienie w całości do momentu jego

wysłania. Wprowadzanie powyższych zmian możliwe jest poprzez kontakt ze Sklepem e-mailem pod adresem sklep@insta-serwis.pl  lub telefonicznie pod numerem 94 345 89 19 Jeśli zapłata za towar nastąpiła z góry – Sklep zwróci Klientowi należność za towar, w ciągu 14 (czternaście) dni

kalendarzowych od anulowania zamówienia. Jeżeli Klient nie posiada własnego konta bankowego należność zostanie zwrócona przekazem pocztowym na adres przez niego wskazany i na jego koszt.

9. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonania na bieżąco zmian w cenach towarów znajdujących się w ofercie oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych w tym wyprzedaży.

Wprowadzone zmiany w ofercie nie mają wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie takiej zmiany: ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży i będą one realizowane na zasadach

obowiązujących w chwili złożenia zamówienia.

10. Czas przygotowania zamówienia jest to czas, który upływa od przyjęcia zamówienia do realizacji do momentu wysłania paczki ze Sklepu, Czas przygotowania zamówienia uzależniony jest od formy

płatności oraz stanu magazynowego towaru. Zwykle termin ten nie przekracza 3 dni roboczych.

11. Zamówiony towar można  odebrać osobiście bądź jest wysyłany za pośrednictwem firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej; wybór  spedytora  przez Klienta następuje  podczas składania zamówienia. Koszt

dostawy  przesyłki uzależniony jest od wagi oraz gabarytów zamawianych towarów i jest określony dla każdego zamówienia indywidualnie.

12. Wraz z towarem wydawany jest Klientowi paragon lub na jego życzenie faktura VAT potwierdzające dokonanie zakupu wraz z informacją o możliwości odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni od daty

otrzymania towaru.

13. Po otrzymaniu przesyłki ( towaru )  Klient obowiązany jest sprawdzić  stan opakowania i jej zawartość. W razie  stwierdzenia  ewentualnych ubytków lub uszkodzeń Klient powinien dokonać  wszelkich czynności niezbędnych do  ustalenia odpowiedzialności przewoźnika ( dostarczyciela przesyłki) W

przypadku  stwierdzenia uszkodzenia , Sprzedawca zaleca sporządzić protokół szkodowy, choć nie uzależnia od tego rozpatrzenia reklamacji.

14. Sklep ma prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia Klienta w terminie 30 (trzydziestu) dni, licząc od daty jego złożenia w przypadku, gdy towar jest niedostępny (brak towaru w magazynie lub u dostawców Sklepu) i wystąpienia braku możliwości realizacji zamówienia Klienta. Jeśli zapłata za towar nastąpiła z góry – Sklep zwróci Klientowi należność za towar, w ciągu 14 (czternaście) dni kalendarzowych od anulowania zamówienia.

15. Sklep realizuje przesyłki wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

16. Zamówiony towar wysyłany zostaje pod adres, który podany został w formularzu zamówienia.

17. W przypadku umów zawieranych przez telefon – Sklep  jest zobowiązany  przekazać Klientowi  treść proponowanej umowy na papierze lub innym trwałym nośniku.

18. Najpóźniej  na początku procesu składania zamówienia Sklep zobowiązany jest przedstawić  informację o istniejących  ograniczeniach  w dostarczeniu zamawianego towaru, a także  akceptowanych metodach

płatności. Przy płatności kartą kredytową  Sklep  nie może pobierać  opłat wyższych niż ponoszonych przez siebie przy tego rodzaju metodzie płatności.

Płatności

§3

  1. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary z dostawą:

1) płatność przy odbiorze gotówką w przypadku dostarczenia zamówienia za pośrednictwem Firmy Kurierskiej.

2) przelew elektroniczny, bankowy lub karta kredytowa. Przy tych formach płatności realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora płatności.

2. Sprzedawca  może ustalić  z klientem inne, szczególne warunki i formy płatności. W takim  przypadku obowiązują warunki i formy  płatności wskazane  w zamówieniu potwierdzonym przez  Sprzedawcę

jako przyjęte do realizacji i spełnienia  wszelkich dodatkowych wymogów związanych  z uzgodnionymi warunkami lub formą  płatności( np. sprzedaż na raty)

 

Odstąpienie od umowy

§4

 

1. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 (czternastu) dni od daty

odebrania  towaru.   Wskazane w tym punkcie prawo dotyczy sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się wyłącznie do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie  oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie może również  zostać złożone  za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sklep@insta-serwis.pl Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi

Załącznik Nr 2

2. W przypadku odstąpienia od umowy – Klient odsyła towar  na swój koszt na adres Sprzedawcy:

„Insta-Serwis” Sawczuk Spółka  Jawna

Lechicka 51c

75-842 Koszalin

razem z dowodem zakupu. Do takiej przesyłki zwrotnej należy również dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz

numer konta bankowego, na jaki Sprzedawca ma zwrócić zapłaconą przez Klienta cenę.

3. Zwrot  towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później  niż w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy.

4. Sprzedawca dokonuje  zwrotu Klientowi wszystkich dokonanych płatności, w tym kosztów  dostarczenia rzeczy  do wysokości kosztów  przesyłki za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A., w ciągu 14 dni od daty

otrzymania zwrotu towaru – na konto bankowe wskazane przez Klienta lub w inny sposób uzgodniony przez strony,

5. Klient ponosi odpowiedzialność  za zmniejszenie  wartości rzeczy będące wynikiem korzystania  z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, celu i funkcjonowania rzeczy.

6. Sprzedawca dokonuje zwrotu pieniędzy w kwocie równej cenie towaru wraz  z kosztami jego dostarczenia w ciągu 14 dni z zastrzeżeniem, że w razie, gdy Klient wybrał  sposób  zwrotu towaru  inny niż najtańszy zwykły  sposób dostarczenia  oferowany przez Sprzedawcę  – Sprzedawca ten  nie jest

zobowiązany do zwrotu  Klientowi  poniesionych  przez niego dodatkowych kosztów ( art.33 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta ( Dz. U. z 2014 r. poz. 827 ). W przypadku, gdy płatność zamówienia została wykonana z rachunku bankowego prowadzonego w walucie obcej zwrot należności, zostanie zrealizowany na wskazany rachunek bankowy w polskich złotych i następnie przeliczony na walutę, w której prowadzony jest dany rachunek bankowy przeliczony według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z dnia wykonywania uznania.

7. Przesyłki zwrotne za pobraniem nie będą odbierane.

 

Gwarancja jakości

§5

1. Na sprzedaną rzecz Sklep udziela 2-letniej gwarancji, nie krótszej jednak niż  udzielonej przez producenta rzeczy –  na zasadach szczegółowo określonych w załączonym do każdej sprzedanej rzeczy oświadczeniu

gwarancyjnym ( dokumencie gwarancyjnym ).

2. Wykonanie uprawnień z gwarancji nie wpływa  na odpowiedzialność  Sprzedawcy z tytułu rękojmi.

 

Reklamacje

§6

 

  1. Jeżeli dostarczony towar, na który wystawiono dokument gwarancyjny co do jego jakości  posiada wady fizyczne bądź jest niezgodny z towarem zamówionym  Klient może skorzystać z uprawnień gwarancyjnych składając stosowną reklamację i określając w niej jeden z niżej wymienionych sposobów

jej uwzględnienia:

– obniżenie ceny nabytego towaru,

– odstąpienie od umowy- wyłącznie przy wystąpieniu wady istotnej,

– naprawa nabytego towaru,

– wymiana wadliwego towaru na  wolny od wad.

Wybór sposobu uwzględnienia reklamacji należy do Klienta.

2. Klient  składa reklamację w Sklepie ; w takim przypadku Klient powinien dostarczyć ( odesłać ) towar na adres Sklepu:

„Insta-Serwis” Sawczuk Spółka Jawna

Lechicka 51c

75-842 Koszalin

Warunkiem koniecznym, aby Sklep rozpatrzył reklamację jest dostarczenie reklamowanego towaru wraz z dowodem zakupu i opisem reklamacji. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

3. Reklamację  z tytułu wady towaru –  Klient może złożyć  w ciągu dwóch lat  od dokonanego zakupu.

4. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych produktu jak również uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym jego użytkowaniem lub montażem.

5. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez Sklep przesyłki z reklamowanym towarem. W przypadku uznania reklamacji –  Sklep  postąpi zgodnie z wolą Klienta określoną w reklamacji.

6. W przypadku konieczności  zwrotu produktu, Klient  odsyła produkt  do Sklepu  paczką  pocztową priorytetową , a Sprzedawca zwraca  pełną kwotę zapłaconą  za towar wraz z kosztami  dostawy oraz  koszt przesyłki zwrotnej reklamowanego towaru. Możliwe jest  ustalenie innej,  dogodnej dla

klienta  formy zwrotu towaru.

Ochrona danych osobowych

§7

1. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez Sklep
danych osobowych zawartych w zamówieniu zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia
10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018, poz. 1000) dla celów realizacji
umowy. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

2. Przetworzone dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w celu:

1) realizacji umowy – mogą być wówczas przekazane osobie trzeciej, jako podwykonawcy, który
Realizuje umowę w imieniu Sprzedawcy,

2) informowania o nowych produktach oferowanych przez Sprzedawcę z zastrzeżeniem, że Klient
wyrazi na to wyraźną i jednoznaczną zgodę; brak takiej zgody nie na przetwarzanie danych
osobowych w tym celu nie wpływa w żadnym stopniu na realizację zamówienia.

3. Po dokonaniu wysyłki zakupionego towaru, Sklep w ramach realizacji umowy z Klientem jest
zobowiązany przesłać mu na adres poczty elektronicznej zaproszenie do wypełnienia ankiety w
celu zbadania jego opinii o przeprowadzonej transakcji. Klient nie jest zobowiązany do
wypełnienia ankiety.

4. Dane osobowe są chronione zgodnie z ustawą wskazaną w ust. 1 w sposób uniemożliwiający
dostęp do nich osób trzecich.

5. Klienci Sklepu mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz
żądania usunięcia.

 

Postanowienia końcowe

§8

 

  1. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a  „Insta-Serwis” Sawczuk Spółka Jawna Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie Klientowi wraz z przesyłką faktury VAT.

2. Obecność towaru na stronach Sklepu nie oznacza dostępności towarowej i możliwości realizacji zamówienia.

3. Towary prezentowane na stronach Sklepu nie stanowią oferty w myśl Kodeksu Cywilnego

4. Wszystkie nazwy towarów oferowanych do sprzedaży przez Sklep są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów ustawy Prawo własności przemysłowej

5. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie www.spawalniczy-sklep.pl Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia

zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia. Regulamin o powyższej treści obowiązuje od dnia 01.06.2012r.

6. Niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego  w żaden sposób  nie ogranicza  praw  klienta wynikających z przepisów  obowiązującego prawa. Wszelkie ewentualne wątpliwości  tłumaczy się na korzyść Klienta.

W przypadku niezgodności  postanowień  Regulaminu –  z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

Załącznik Nr 1

Informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy

I Prawo odstąpienia od umowy

Konsument, który zawarł ze Sklepem umowę kupna/sprzedaży może od niej odstąpić  bez podawania jakiejkolwiek przyczyny odstąpienia. Aby móc z tego prawa skorzystać konsument musi spełnić następujące wymogi:

1) dokonać odstąpienia od umowy w terminie nieprzekraczającym 14 dni liczonych od daty doręczenia zakupionej rzeczy ( towaru ); aby zachować wskazany termin wystarczy  wysłać  informację o odstąpieniu od umowy przed jego upływem.

2) powiadomić  Sklep o decyzji odstąpienia od umowy drodze  jednoznacznego oświadczenia, przekazanego w jakiejkolwiek formie ( przesyłką pocztową, kurierską, faksem, pocztą elektroniczną )

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć na formularzu stanowiącym Załącznik Nr 2, lub na piśmie przez odstępującego zredagowanym. Można także oświadczenie takie przekazać pocztą    elektroniczną na adres: sklep@insta-serwis.pl W tym ostatnim przypadku  Sklep prześle konsumentowi niezwłocznie potwierdzenie otrzymania tej informacji ( o odstąpieniu od umowy ) na trwałym nośniku, w tym pocztą elektroniczną. W razie wysłania oświadczenia  pocztą – wskazanym jest, dla celów dowodowych, aby uczynić to przesyłką poleconą.

II Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od umowy konsument otrzymuje od Sklepu zwrot  wszystkich płatności , w tym  koszty dostarczenia rzeczy ( z wyjątkiem  dodatkowych kosztów  wynikających z wybranego  przez konsumenta sposobu dostarczenia innego iż najtańszy  zwykły sposób  dostarczenia oferowany przez Sklep, – niezwłocznie, nie później niż  na 14 dni od dnia , w którym Sklep poinformowany został o decyzji odstąpienia od umowy.

Zwrot płatności dokonany zostanie przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez kupującego w pierwotnej transakcji, chyba że kupujący zgodził się na inne rozwiązanie , np. przelewem  na rachunek bankowy; w każdym  przypadku kupujący nie poniesie żadnych opłat  ze zwrotem tym związanych,

Sklep  może się wstrzymać ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Przedmiot umowy należy przekazać do Sklepu niezwłocznie, nie później jednak niż 14 dni  od dnia, w

którym Sklep został poinformowany o odstąpieniu od umowy. Termin ten zostanie zachowany, jeżeli przedmiot umowy zostanie  odesłany przed upływem owych 14 dni,

Bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy – ponosi kupując, który także ponosi odpowiedzialność  za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż to było konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Załącznik Nr 2

Wzór formularza odstąpienia od umowy

……………………………………………                                                 Insta-Serwis Sawczuk Spółka Jawna           Imię i Nazwisko konsumenta                                                               ul. Lechicka 51c

…………………………………………….                                                      75-842 Koszalin

Adres konsumenta                                                                               sklep@insta-serwis.pl

Tel. 94 345 89 19

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy

Niniejszym informuję, że odstępuję od umowy kupna- sprzedaży rzeczy …………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..zawartej w dniu ……………………….. ze sklepem internetowym www.spawalniczy-sklep.pl

…………………, dnia …  ………………..  ……………
………………………………….

Podpis konsumenta *

* – podpis tylko, jeżeli formularz przesyłany jest w wersji papierowej

Nasz portal wykorzystuje pliki cookies. Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Przeglądarka internetowa umożliwia Ci zmianę ustawień dotyczących cookies. Polityka prywatności