Waluta:
PLN
Prawo do odstąpienia od umowy

 

Odstąpienie od umowy

1. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 (czternastu) dni od daty odebrania  towaru.   Wskazane w tym punkcie prawo dotyczy sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się wyłącznie do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie  oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie może również  zostać złożone  za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sklep@insta-serwis.pl.

Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik Nr 1

2. W przypadku odstąpienia od umowy – Klient odsyła towar  na swój koszt na adres

Sprzedawcy:

„Insta-Serwis” Sawczuk Spółka  Jawna

Lechicka 51c

75-842 Koszalin

razem z dowodem zakupu. Do takiej przesyłki zwrotnej należy również dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz numer konta bankowego, na jaki Sprzedawca ma zwrócić zapłaconą przez Klienta cenę.

3. Zwrot  towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później  niż w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy.

4. Sprzedawca dokonuje  zwrotu Klientowi wszystkich dokonanych płatności, w tym kosztów  dostarczenia rzeczy  do wysokości kosztów  przesyłki za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A., w ciągu 14 dni od daty otrzymania zwrotu towaru – na konto bankowe wskazane przez Klienta lub w inny sposób uzgodniony przez strony.

5. Klient ponosi odpowiedzialność  za zmniejszenie  wartości rzeczy będące wynikiem korzystania  z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, celu    i funkcjonowania rzeczy.

6. Sprzedawca dokonuje zwrotu pieniędzy w kwocie równej cenie towaru wraz  z kosztami jego dostarczenia w ciągu 14 dni z zastrzeżeniem, że w razie, gdy Klient wybrał  sposób  zwrotu towaru  inny niż najtańszy zwykły  sposób dostarczenia  oferowany przez Sprzedawcę  – Sprzedawca ten  nie jest zobowiązany do zwrotu  Klientowi  poniesionych  przez niego dodatkowych kosztów art.33 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta ( Dz. U. z 2014 r. poz. 827 ). W przypadku, gdy płatność zamówienia została wykonana z rachunku bankowego prowadzonego w walucie obcej zwrot należności, zostanie zrealizowany na wskazany rachunek bankowy w polskich złotych i następnie przeliczony na walutę, w której prowadzony jest dany rachunek bankowy przeliczony według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z dnia wykonywania uznania.

7. Przesyłki zwrotne za pobraniem nie będą odbierane.

Informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy

  1. Prawo odstąpienia od umowy

Konsument, który zawarł ze Sklepem umowę kupna/sprzedaży może od niej odstąpić  bez podawania jakiejkolwiek przyczyny odstąpienia. Aby móc z tego prawa skorzystać konsument musi spełnić następujące wymogi:

  • dokonać odstąpienia od umowy w terminie nieprzekraczającym 14 dni liczonych od daty doręczenia zakupionej rzeczy ( towaru ); aby zachować wskazany termin wystarczy  wysłać  informację o odstąpieniu od umowy przed jego upływem.
  • powiadomić  Sklep o decyzji odstąpienia od umowy drodze  jednoznacznego oświadczenia, przekazanego w jakiejkolwiek formie ( przesyłką pocztową, kurierską, faksem, pocztą elektroniczną )

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć na formularzu stanowiącym Załącznik Nr 1, lub na piśmie przez odstępującego zredagowanym. Można także oświadczenie takie przekazać pocztą elektroniczną na adres: sklep@insta-serwis.pl W tym ostatnim przypadku  Sklep prześle konsumentowi niezwłocznie potwierdzenie otrzymania tej informacji ( o odstąpieniu od umowy ) na trwałym nośniku, w tym pocztą elektroniczną. W razie wysłania oświadczenia  pocztą – wskazanym jest, dla celów dowodowych, aby uczynić to przesyłką poleconą

  1. Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od umowy konsument otrzymuje od Sklepu zwrot  wszystkich płatności , w tym  koszty dostarczenia rzeczy ( z wyjątkiem  dodatkowych kosztów  wynikających z wybranego  przez konsumenta sposobu dostarczenia innego iż najtańszy  zwykły sposób  dostarczenia oferowany przez Sklep, – niezwłocznie, nie później niż  na 14 dni od dnia , w którym Sklep poinformowany został o decyzji odstąpienia od umowy.

Zwrot płatności dokonany zostanie przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez kupującego w pierwotnej transakcji, chyba że kupujący zgodził się na inne rozwiązanie , np. przelewem  na rachunek bankowy; w każdym  przypadku kupujący nie poniesie żadnych opłat  ze zwrotem tym związanych. Sklep  może się wstrzymać ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Przedmiot umowy należy przekazać do Sklepu niezwłocznie, nie później jednak niż 14 dni  od dnia, w którym Sklep został poinformowany o odstąpieniu od umowy. Termin ten zostanie zachowany, jeżeli przedmiot umowy zostanie  odesłany przed upływem owych 14 dni.

Bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy – ponosi kupując, który także ponosi odpowiedzialność  za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż to było konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

formularz odstąpienia od umowy załącznik numer 1

 

 

……………………………………………                                       Insta-Serwis Sawczuk Spółka Jawna

Imię i Nazwisko konsumenta                                           ul. Lechicka 51c, 75-842 Koszalin                                                                                                                      sklep@insta-serwis.pl                        ..........................................                                           tel. 94 345 89 19 

Adres konsumenta

 

                                                    Oświadczenie o odstąpieniu od umowy

 

Niniejszym informuję, że odstępuję od umowy kupna- sprzedaży rzeczy

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………

zawartej w dniu ……………………….. ze sklepem internetowym spawalniczy-sklep.pl

 

 

…………………, dnia … ……………….. 

 

.....................................................................

Podpis konsumenta * 

 

*podpis tylko, jeżeli formularz przesyłany jest w wersji papierowej