Prawo do odstąpienia od umowy

z dnia

 

Odstąpienie od umowy

1. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 (czternastu) dni od daty odebrania  towaru.   Wskazane w tym punkcie prawo dotyczy sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się wyłącznie do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie  oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie może również  zostać złożone  za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sklep@insta-serwis.pl.

Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik Nr 1

2. W przypadku odstąpienia od umowy – Klient odsyła towar  na swój koszt na adres

Sprzedawcy:

„Insta-Serwis” Sawczuk Spółka  Jawna

Lechicka 51c

75-842 Koszalin

razem z dowodem zakupu. Do takiej przesyłki zwrotnej należy również dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz numer konta bankowego, na jaki Sprzedawca ma zwrócić zapłaconą przez Klienta cenę.

3. Zwrot  towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później  niż w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy.

4. Sprzedawca dokonuje  zwrotu Klientowi wszystkich dokonanych płatności, w tym kosztów  dostarczenia rzeczy  do wysokości kosztów  przesyłki za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A., w ciągu 14 dni od daty otrzymania zwrotu towaru – na konto bankowe wskazane przez Klienta lub w inny sposób uzgodniony przez strony.

5. Klient ponosi odpowiedzialność  za zmniejszenie  wartości rzeczy będące wynikiem korzystania  z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, celu    i funkcjonowania rzeczy.

6. Sprzedawca dokonuje zwrotu pieniędzy w kwocie równej cenie towaru wraz  z kosztami jego dostarczenia w ciągu 14 dni z zastrzeżeniem, że w razie, gdy Klient wybrał  sposób  zwrotu towaru  inny niż najtańszy zwykły  sposób dostarczenia  oferowany przez Sprzedawcę  – Sprzedawca ten  nie jest zobowiązany do zwrotu  Klientowi  poniesionych  przez niego dodatkowych kosztów art.33 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta ( Dz. U. z 2014 r. poz. 827 ). W przypadku, gdy płatność zamówienia została wykonana z rachunku bankowego prowadzonego w walucie obcej zwrot należności, zostanie zrealizowany na wskazany rachunek bankowy w polskich złotych i następnie przeliczony na walutę, w której prowadzony jest dany rachunek bankowy przeliczony według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z dnia wykonywania uznania.

7. Przesyłki zwrotne za pobraniem nie będą odbierane.

Informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy

  1. Prawo odstąpienia od umowy

Konsument, który zawarł ze Sklepem umowę kupna/sprzedaży może od niej odstąpić  bez podawania jakiejkolwiek przyczyny odstąpienia. Aby móc z tego prawa skorzystać konsument musi spełnić następujące wymogi:

  • dokonać odstąpienia od umowy w terminie nieprzekraczającym 14 dni liczonych od daty doręczenia zakupionej rzeczy ( towaru ); aby zachować wskazany termin wystarczy  wysłać  informację o odstąpieniu od umowy przed jego upływem.
  • powiadomić  Sklep o decyzji odstąpienia od umowy drodze  jednoznacznego oświadczenia, przekazanego w jakiejkolwiek formie ( przesyłką pocztową, kurierską, faksem, pocztą elektroniczną )

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć na formularzu stanowiącym Załącznik Nr 1, lub na piśmie przez odstępującego zredagowanym. Można także oświadczenie takie przekazać pocztą elektroniczną na adres: sklep@insta-serwis.pl W tym ostatnim przypadku  Sklep prześle konsumentowi niezwłocznie potwierdzenie otrzymania tej informacji ( o odstąpieniu od umowy ) na trwałym nośniku, w tym pocztą elektroniczną. W razie wysłania oświadczenia  pocztą – wskazanym jest, dla celów dowodowych, aby uczynić to przesyłką poleconą

  1. Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od umowy konsument otrzymuje od Sklepu zwrot  wszystkich płatności , w tym  koszty dostarczenia rzeczy ( z wyjątkiem  dodatkowych kosztów  wynikających z wybranego  przez konsumenta sposobu dostarczenia innego iż najtańszy  zwykły sposób  dostarczenia oferowany przez Sklep, – niezwłocznie, nie później niż  na 14 dni od dnia , w którym Sklep poinformowany został o decyzji odstąpienia od umowy.

Zwrot płatności dokonany zostanie przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez kupującego w pierwotnej transakcji, chyba że kupujący zgodził się na inne rozwiązanie , np. przelewem  na rachunek bankowy; w każdym  przypadku kupujący nie poniesie żadnych opłat  ze zwrotem tym związanych. Sklep  może się wstrzymać ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Przedmiot umowy należy przekazać do Sklepu niezwłocznie, nie później jednak niż 14 dni  od dnia, w którym Sklep został poinformowany o odstąpieniu od umowy. Termin ten zostanie zachowany, jeżeli przedmiot umowy zostanie  odesłany przed upływem owych 14 dni.

Bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy – ponosi kupując, który także ponosi odpowiedzialność  za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż to było konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

formularz odstąpienia od umowy załącznik numer 1

 

 

……………………………………………                                       Insta-Serwis Sawczuk Spółka Jawna

Imię i Nazwisko konsumenta                                           ul. Lechicka 51c, 75-842 Koszalin                                                                                                                      sklep@insta-serwis.pl                        ..........................................                                           tel. 94 345 89 19 

Adres konsumenta

 

                                                    Oświadczenie o odstąpieniu od umowy

 

Niniejszym informuję, że odstępuję od umowy kupna- sprzedaży rzeczy

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………

zawartej w dniu ……………………….. ze sklepem internetowym spawalniczy-sklep.pl

 

 

…………………, dnia … ……………….. 

 

.....................................................................

Podpis konsumenta * 

 

*podpis tylko, jeżeli formularz przesyłany jest w wersji papierowej

Nasz portal wykorzystuje pliki cookies. Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Przeglądarka internetowa umożliwia Ci zmianę ustawień dotyczących cookies. Polityka prywatności